Bestyrelsens beretning

Kamplyst og optimisme

Foranstaltningerne mod den igangværende Corona-epidemi har vendt op og ned på livet – også i SMVaalborg. I rækken af nødvendige aflysninger/udsættelser er også vores generalforsamling, der var indkaldt til 22. april. Den vil blive afviklet senere, men bestyrelsen har valgt, at årsberetningen som altid bliver offentliggjort i årets anden udgave af vort blad.

En række planlagte medlems-arrangementer er under vejs blevet aflyst/udskudt, men især en ny aktivitet, vi havde store forventninger, er med regeringens aflysning af bl.a. alle musikfestivaler frem til udgangen af august gået tabt for i år.

Efter aftale med Nibe Festival har SMVaalborg fået mulighed for på festivalområdet at opstille en ”dome”, en rund pavillon med 15 meter i diameter og 7,5 meter til loftet. Den er indkøbt, og forberedelserne til etableringen var i april langt fremme. Konstruktionen har et dobbelt formål. Dels skal pavillonen bruges til at fortælle om SMVaalborg, om formål og aktiviteter, dels bliver den centralt på festivalpladsen hjemsted for information om erhvervsuddannelserne og deres muligheder – altså foreningens hjertesag omgivet af glade mennesker og attraktiv festivalmusik. Nu får den tidligst premiere i 2021. Men den bliver til noget. Det er en udviklings-mulighed, vi ikke vil lade gå fra os. Og domens anskaffelse er allerede betalt med midler fra foreningens opsparede kapital.

Præsentationen af os på festivalen og af vor involvering i tiltrækning af elever til erhvervs-uddannelserne ligger fint i forlængelse af andre af det forgangne års markante begivenheder. Vores deltagelse i gæstelærerordningen toppede i 2019. Med en lærling/ung håndværker til at fortælle om liv og karriere og med Henrik Hedelund som fast tovholder blev der aflagt 23 besøg på 20 af Aalborg Kommunes folkeskoler. 478 elever deltog. I perioden 2017-2019 er gennemført 47 besøg med godt 1.100 deltagende elever.
I et højt kvalificeret samspil med Aalborg Kommunens erhvervs-playmaker, Thomas Overgaard, er vores gæstelærerordning (etableret i 2008) blevet et fast punkt i bestræbelserne på at tiltrække flere til erhvervs-uddannelserne.
Med samme omdrejningspunkt er SMVaalborg medlem af Aalborg Alliancen. Mange – for mange – forbinder udelukkende alliancen med kampen for den tredje Limfordsforbindelse og måske især dens placering. Den diskussion holder vi os ude af. Jo, vi skal have den ny forbindelse hurtigst muligt, men i medlemskredsen er der ikke nogen entydig holdning til placeringen. Til gengæld er der opbakning til Aalborg Alliancens bestræbelser på at skabe øget beskæftigelse. I SMVaalborg er vi gået aktivt ind i alliancen med eet klart hovedformål: Vi vil deltage aktivt i at påvirke uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Et andet af alliancens omdrejningspunktet er øget beskæftigelse. Et fokusområde er at skabe arbejdspladser til ledige dimittender fra Aalborg Universitet og UCN. Også det medvirker vi gerne til, og vort hovedargument er, at tidligere undersøgelser har dokumenteret, at ansættelse af en akademiker i en mindre virksomhed er direkte vækstfremmende for virksomheden. Vores involvering i de bestræbelser har ført til, at SMVaalborg har indledt et tættere samarbejde med både universitet og UCN.

26. marts 2020 fik vi skuffet vore forventninger til folkeskoleelevernes tilgang til erhvervs-uddannelserne. Det politiske mål er, at der i 2020 skal være 25 % af en ungdomsårgang, som vælger erhvervs-skolen. I Aalborg Kommune endte tallet på 19,27 % (en tilbagegang fra 21,18 % i 2019). De øvrige kommuner i Nordjylland nåede målet på de 25 % - bortset fra Frederikshavn, der endte på 24,53 %.
Resultatet i Aalborg er en dyb skuffelse. Hvad er det så lige, der skal til for at rykke på den rutinemæssig tilgang til gymnasiet? Men vi giver ikke op, og undervejs kan vi glæde os over, at TECHCOLLEGE med 635 tilmeldinger oplever en lille fremgang, og at Aalborg trods alt er den storbykommune med størst søgning til erhvervs uddannelserne.

Det er nu godt et år, siden navnetrækket Aalborg Håndværkerforening blev udskiftet med SMVaalborg. Det er ikke nemt at skifte navn efter 172 år, og havde vi håbet, at nyt navn og en bredere strategi for tiltrækning af ny medlemmer og brancher ville smitte positivt af, blev vi skuffede. Vi har været i kontakt med en række ”foreningsløse” brancher for at fortælle dem, at SMVaalborg er samlingsstedet for alle små og mellemstore virksomheder i området. Hidtil har resultatet været magert, men vi giver ikke op.

I forsøget på at markere os har vi fået stor og god opbakning fra SMVdanmark. Dels har vores moderorganisation medvirket til at skabe informations- og kursusaktivitet i Aalborg, dels har den i det politiske spil om etablering af hjælpepakker til erhvervslivet til at afværge Corona-krisens været overordentligt aktiv og synlig som repræsentant for SMV. Det er i samspillet med SMVdanmark, vi ser vores fremtid i Aalborg. Vi vil stadig være den lokale forening, som tager sager op på medlemmernes vegne og kæmper for deres rammevilkår på lokalt plan. Men på det længere sigt skal vort erhvervspolitiske fokus dække både mere bredt og mere målrettet. Vi er den kampberedte lokale forkæmper for alle typer af små og mellemstore virksomheder.

De årlige legatuddelinger er med til at gøre SMVaalborg endnu synligere i offentligheden, og i år er der noget ekstra at råbe hurra for. Vi er nu i stand til at hæve summen på alle vore legater, samtidig med at vi har indstiftet en række rejse- og studielegater på op til 20.000 kr.. Forklaringen på den mulighed er, at Civilstyrelsen har givet os tilladelse til at opløse den 31 år gamle ”Aalborg Haandværkerforenings Fællesfond”. Det disponible beløb i værdipapirer er på 958.000 kr. og skal afvikles over fire år med start i år. Pengene skal ud fra en fastlagt afviklingsplan anvendes, så de lever op til den oprindelige fonds intentioner. Det vil især sige til legater, som belønner dygtige unge, der har valgt en håndværkeruddannelse. Hidtil har foreningen hentet de fleste af sine legatpenge i formuen, fordi afkastet i fællesfonden var utilstrækkeligt. Nu har vi på én gang fået forbedret foreningens samlede likviditet og fået flere midler til legaterne. Det er et af de store lyspunkter i et år, som nok mest vil blive husket for COVID-19’s virkninger på samfundet. Ikke blot på vores arrangementskalender, men i høj grad på de danske virksomheders og arbejdsmarkedets situation og fremtidsudsigter.

Det kan være svært at bevare optimismen, men tanken om, at vi mister den, er ikke til at bære. Som bladmanden Frejlif Olsen sagde: ”Der er optimister, der glæder sig til, at det skal blive vinter, for at de kan begynde at glæde sig til, at det skal blive sommer”.